Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zájezdů v CK Ing. Petr Hendrich Adventure Moto, IČ 88890872, www.adventure-moto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem.

Vymezení pojmů
Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, které proběhne formou e-mailu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.
 

Objednávka a uzavření smlouvy o zájezdu

  • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
  • Smlouva je uzavřena formou mailové komunikace zákazníka s CK, a je platná dnem zaplacení minimálně zálohové faktury na zájezd.
  • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.
Odstoupení od smlouvy a storno podmínky
  • odstoupení od smlouvy o zájezdu více než 30 dní před začátkem zájezdu - storno poplatek 0% z ceny zájezdu
  • odstoupení od smlouvy o zájezdu 14 - 30 dní před začátkem zájezdu - storno poplatek 50% z ceny zájezdu
  • odstoupení od smlouvy o zájezdu méně než 14 dní před začátkem zájezdu - storno poplatek 100% z ceny zájezdu
  • pojištění storna zájezdu není v ceně zájezdů